สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

มาตรฐานที่ใช้เพื่อทำการวัดประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงระหว่างห้องคือ

ISO 140-4: 1998 “Field measurement of airborne sound insulation between rooms”

 และใช้มาตรฐานISO 717-1: 1996 “Rating of sound insulation in building and of building elements”, Part 1 Airborne sound insulation.

เพื่อค่าดัชนีบ่งบอกประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงASTM E 336-97 "Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Insulation in Buildings" 
Comparison between FSTC(Field)  and STC (Lab) : LPEs,Ins 

การตรวจวัดประสิทธิภาพการป้องกันเสียงระหว่างห้อง ณ สถานที่จริง